Electrical Energy Markets and Engineering Education
Тржишта електричне енергије и инжењерског образовања
ELEMEND 585681-EEP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

АBOUT PROJECT

The new paradigms of electricity grids and markets require that staff employed in electrical energy related jobs as well as electricity end users are properly educated and trained. The electrical engineering curricula in WBC, formed to serve the conventional model of one large scale power grid, owned and operated by one company, need to adapt.

ELEMEND is designed to facilitate electrical engineering curricula in WBC to be competitive through teaching and training in smart gird and microgrid technologies and electricity markets. Courses at the BSc level and a MSc programme will be developed; academic and technical staff will be trained; new ICT tools, such as e-learning platforms and gamified content combined with blended learning, will be used; an internship programme will be put in place for the most motivated of the ELEMEND students; a University – enterprise network will be created within the project, around the core group of the ELEMEND industrial partners.

The ELEMEND laboratories will be accessible to all partners and are expected to attract research funding while ELEMEND graduates are expected to have increased employability rates and play a leading role in their field. The student projects carried out in ELEMEND labs in the third project year will focus on real‐life problems and are expected to attract the interest of relevant stakeholders. Outputs, such as the e‐learning courses, the gamified applications, the virtual labs, the new courses and Master’s programme are expected to engage new students and relevant target groups after the lifetime of the project as well as enhance public’s awareness.

More details at http://elemend.ba/

О ЕLEMEND пројекту

Нове парадигме електроенергетских мрежа и тржишта захтевају да се особље запослено на пословима везаним за електричну енергију, као и крајњи корисници електричне енергије, правилно едукују и обуче. Програми електротехнике у WBC-у, формирани да служе конвенционалном моделу велике енергетске мреже, чији је власник и управља једна компанија, морају се прилагодити.

ЕЛЕМЕНД је осмишљен тако да омогућава да наставни програми електротехнике у WBC-у буду конкурентни кроз подучавање и обуку о паметним технологијама и микрогридима и тржиштима електричне енергије. Развијаће се курсеви на нивоу BSc и MSc програма; биће обучено академско и техничко особље; користиће се нови ICT алати, као што су платформе за е-учење и садржаји у комбинацији са мешовитим учењем; успоставиће се програм стажирања за мотивисане студенте ЕЛЕМЕНД-а; у оквиру пројекта биће створена универзитетска мрежа, око основне групе индустријских партнера ЕЛЕМЕНД-а.

ЕЛЕМЕНД лабораторије биће доступне свим партнерима и очекује се да ће привући финансирање истраживања, док се очекује да ће дипломци ЕЛЕМЕНД-а имати повећану стопу запошљавања и имати водећу улогу у својој области. Студентски пројекти изведени у ЕЛЕМЕНД лабораторијама у трећој пројектној години фокусираће се на проблеме из стварног живота и очекује се да ће привући интересе релевантних актера. Очекује се да ће резултати, као што су курсеви за е-учење, апликације, виртуелне лабораторије, нови курсеви и мастер програм, укључити нове студенте и релевантне циљне групе након радног века пројекта, као и побољшати свест јавности.

Детаљније на http://elemend.ba/

AIMS AND OBJECTIVES

ELEMEND aims to provide, Bosnia & Herzegovina, Serbia, Montenegro and Kosovo* with high profile professionals in intelligent microgrid technologies and emerging electrical energy markets in line with societal and market needs in the Western Balkans. Capacity building in engineering academic staff and students as well as in the general public (through dissemination activities) will create a favourable envirronment for energy related business and will modify the electricity user’s behaviour.
*According to the UN Security Council Resolution 1244

More specifically the ELEMEND objectives are:

  1. To increase capacity building for study in smart grids offered both in English and in local languages at BSc and MSc level at 9 WBC HEIs.
  2. To develop, accredit and implement new courses in smart grids at the BSc (6 courses) levels at the 8 WBC HEIs invloved in the project by the end of the project
  3. To develop, accredit and implement new MSc programme (8/12 courses – 60/120 ECTS) in the field of smart grids and electricity market according to Bologna requirements and the new developments in smart grids by the end of the project
  4. To introduce new ICT tools as a self-learning tools in participating WBC institutions
  5. To increase employability by targeting WBC labor market needs in smart grid field

More details at http://elemend.ba/

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Циљ ЕЛЕМЕНД-а је да Босни и Херцеговини, Србији, Црној Гори и Косову * пружи професионалне стручњаке на подручју интелигентних технологија микро-мреже и нових тржишта електричне енергије у складу са друштвеним и тржишним потребама на западном Балкану. Изградња капацитета инжењерског академског особља и студената као и шире јавности (кроз активности ширења) створиће повољно окружење за пословање везано за енергију и модификоваће понашање корисника електричне енергије.
* Према Резолуцији 1244 Савета безбедности УН

Прецизнији циљеви ЕЛЕМЕНД-а су:

  1. Повећати изградњу капацитета за учење у паметним мрежама које се нуде и на енглеском и на локалним језицима на BSc и MSc нивоу на 9 WBC HEI.
  2. Развијати, акредитовати и имплементирати нове курсеве паметних мрежа на нивоу BSc (6 курсева) на 8 WBC HEI до краја пројекта
  3. Развој, акредитација и примена нових MSc програма (8/12 курсева – 60/120 ECTS) на пољу паметних мрежа и тржишта електричне енергије у складу са Болоњским захтевима и новим развојем паметних мрежа до краја пројекта
  4. Увођење нових ICT алата као алата само-учења у институције које учествују у WBC-у
  5. Повећати запошљавање усмеравањем потреба тржишта рада WBC-а на пољу паметних мрежа

Детаљније на http://elemend.ba/

EVENTS

ELEMEND KICK OFF MEETING

The Kick-off meeting held in Greece from 17th to 18th January 2018, was hosted by TEISTE. All partner representatives had the opportunity to meet and discuss the future activities planned in the project.

Kick-off састанак је одржан у Грчкој од 17-18 јануара 2018, а домаћин је био TEISTE. Сви партнери имали су прилику да се упознају и разговарају о будућим активностима које су планиране у пројекту.

 

Agenda

WORKSHOP IN NOVI SAD

Workshop and presentation of the WP1 was held from 12th to 13th of April 2018, in Novi Sad, Serbia.

The aim of the workshop was the training of curriculum development in the field of smart grids and other ELEMEND related topics in view of the overview of existing curricula and corresponding SWOT analysis carried out by WBC partners.

Радионица и презентација WP1 одржана је од 12. до 13. априла 2018. године у Новом Саду, Србија.

Циљ радионице био је тренинг за развој наставног плана и програма у области паметних мрежа и других тема повезаних са ЕЛЕМЕНД-ом, с обзиром на преглед постојећих наставних програма и одговарајућу SWOT анализу коју су извршили партнери WBC-а.

 

Agenda

INFO DAY at UNIVERSITY of PRISTINA & TECHNICAL COLLEGE OF APPLIED SCIENCES UROSEVAC

University of Pristina in Kosovska Mitrovica together with Technical college of applied sciences Urosevac held the Info Day on May 23th, 2018.

Универзитет у Приштини у Косовској Митровици, заједно са Техничким факултетом примењених наука Урошевац, одржали су Инфо дан 23. маја 2018.

 

Presentation

INTERNATIONAL DISSEMINATION WORKSHOP IN BUDVA

Special MECO workshop for the international dissemination of the ELEMEND project was held from 10th to 14th of June 2018, in Budva, Montenegro.

This workshop on Electrical Energy Markets and Engineering Education was devoted to discussing the state of art and future in engineering education in view of the technological, economic and institutional developments. The outcomes of WP1, namely the proposed curricula and courses and competence matrix were presented and shared with the MECO international audience in order to get feedback and disseminate widely the ELEMEND initiative.

Посебна MECO радионица за међународно ширење пројекта ЕЛЕМЕНД одржана је од 10. до 14. јуна 2018. године у Будви, Црна Гора.

Ова радионица о тржиштима електричне енергије и инжењерском образовању била је посвећена разговору о будућности у инжењерском образовању с обзиром на технолошки, економски и институционални развој. Резултати WP1, предложени наставни програми и курсеви и матрица компетенција, представљени су и подељени међународној публици MECO-а како би добили повратне информације и проширили иницијативу ЕЛЕМЕНД-а.

 

Agenda

WORKSHOP IN VIENNA

The 3rd workshop was held from 21st to 22nd of June 2018, in Vienna, Austria.

The aim of the workshop was training in course content development and accreditation procedures.

Трећа радионица одржана је од 21. до 22. јуна 2018. у Бечу, Аустрија.

Циљ радионице био је тренинг о изради садржаја и процедурама акредитације.

 

Agenda

MONITORING VISIT TO ELEMEND PROJECT

Monitoring visit to ELEMEND project was held at UPKM/TCASU on 25.09.2018.

 

Agenda

SARAJEVO COORDINATION MEETING

The Coordination meeting held in Sarajevo from 27th to 28th of September 2018, was hosted by IBU. All partner representatives had the opportunity to meet and discuss the progress of the project and future activities.

Координациони састанак одржан у Сарајеву од 27. до 28. септембра 2018. године, домаћин је IBU. Сви партнери имали су прилику да се упознају и разговарају о напретку пројекта и будућим активностима.

 

Agenda

PURCHASE OF EQUIPMENT THROUGH ELEMEND PROJECT

Набавка опреме у оквиру ELEMEND пројекта

Позив за подношење понуда (Call for bids)

AGREEMENT ON THE REALIZATION OF PROFESSIONAL PRACTICE

СПОРАЗУМ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

The agreement on the realization of the professional practice of the students of the Faculty of Technical Sciences was concluded between the Faculty of Technical Sciences of the University of Prishtina with a temporary seat in Kosovska Mitrovica and EPS JP “Elektrokosmet” Pristina, on the 09.10.2018.

Споразум о реализацији стручне праксе студената Факултета техничких наука сачињен је између Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и ЕПС ЈП “Електрокосмет” Приштина, дана 09.10.2018.год.

Споразум (Agreement)

2nd INFO DAY at UNIVERSITY of PRISTINA & TECHNICAL COLLEGE OF APPLIED SCIENCES UROSEVAC

University of Pristina in Kosovska Mitrovica together with Technical college of applied sciences Urosevac held the 2nd Info Day on November 7th, 2018.

Универзитет у Приштини у Косовској Митровици, заједно са Техничким факултетом примењених наука Урошевац, одржали су 2. информативни дан 7. новембра 2018.

 

Presentation

ELEMEND Laboratory at University of Pristina in Kosovska Mitrovica

Through the ELEMEND project, the University of Pristina in Kosovska Mitrovica established the laboratory for the Windpower training system and purchased some equipment for the automation and robotics.

Кроз пројекат ЕЛЕМЕНД, Универзитет у Приштини у Косовској Митровици основао је лабораторију за Windpower систем вежби и купио опрему за аутоматизацију и роботику.

 

WORKSHOP IN RIGA

The 4th workshop was held from 12th to 14th of Novemeber 2018, in Riga, Latvia.
The aim of the workshop was training in novel ICT learning techniques, such as e-learning, micro-learning and gamified course content development.

Четврта радионица одржана је од 12. до 14. новембра 2018. у Риги, Летонија.
Циљ радионице био је тренинг о новим техникама учења ICT-а, као што су е-учење и микро учење.

 

Agenda

WORKSHOP IN VIGO

From 21st to 22nd of February 2019, the 5th ELEMEND workshop was held in Vigo, Spain. The aim of the workshop was training in novel ICT learning techniques for Micro learning.

Од 21. до 22. фебруара 2019. године у вигу у Шпанији одржана је 5. по реду ЕЛЕМЕНД радионица. Циљ радионице био је тренинг о новим техникама учења ICT за микро учење.

 

Agenda

2nd MONITORING VISIT TO ELEMEND PROJECT

2nd Monitoring visit to ELEMEND project was held at UPKM/TCASU on 14.05.2019.

 

INTERNATIONAL DISSEMINATION WORKSHOP IN BUDVA

Special MECO workshop for the international dissemination of the ELEMEND project was held from 10th to 13th of June 2019, in Budva, Montenegro. The aim of the workshop was e-course and laboratory development. Moreover, it covered the topics including Internship programme, ELEMEND platform and virtual labs.

Посебна MECO радионица за међународно ширење пројекта ЕЛЕМЕНД одржана је од 10. до 13. јуна 2019. у Будви, Црна Гора. Циљ радионице био је е-курс и развој лабораторија. Штавише, она је покривала теме укључујући програм стажирања, ЕЛЕМЕНД платформу и виртуелне лабораторије.

 

Agenda

COORDINATION MEETING IN BELGRADE

The 3rd coordination meeting was hosted by Singidunum University in Belgrade from 12th to 13th of September 2019. All partner representatives had the opportunity to meet and discuss the progress of the project and future activities.

Трећи координациони састанак био је одржан на Универзитету Сингидунум у Београду од 12. до 13. септембра 2019. Сви партнери имали су прилику да се упознају и разговарају о напретку пројекта и будућим активностима.

INTERNAL QUALITY MONITORING IN KOSOVSKA MITROVICA

Internal quality monitoring of the University of Pristina in Kosovska Mitrovica has been done on the 20th of January, 2020.

Интерни надзор квалитета Универзитета у Приштини, у Косовској Митровици обављен је 20. јануара 2020. године.

DISSEMINATION ACTIVITIES AT UPKM

RTU QAC monitoring visit to UPKM/FTS – Video link

Promotion of student enrolment FTS “Open door of the FTN” – Video link

Promotion UPKM/FTS ELEMEND laobatory  state of the art equipment on  the National Radio Television of Republic of Serbia – Link

ONLINE EXTERNAL MONITORING

Online external monitoring of the ELEMEND project has been held on the 3rd of June, 2020. on WEBEX.

Oдржан је online састанак 03.06.2020. год. у 10h, везано за спољашњу проверу квалитета на ELEMEND пројекту, преко WEBEX-а.

Agenda

PROMOTION OF ELEMEND PROJECT
UNIVERSITY OF MITROVICA
FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
UPKM-FTS

On April 27, 2021 at the Faculty of Technical Sciences of the University in Pristina in Kosovska Mitrovica, the promotional event has taken place in order to promote the ongoing Erasmus+ projects implemented at the Faculty.

27. априла 2021. године на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини у Косовској Митровици, одржан је промотивни догађај у циљу промоције текућих Еразмус + пројеката који се спроводе на Факултету.

ELEMEND WORKSHOP
UNIVERSITY OF NOVI SAD
FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
27-28.05.2021

Agenda

UPKM Bilateral dissemination visit to Singidunum University
within ELEMEND project from 17-18/06/2021

Agenda

ELEMEND FINAL CONFERENCE
Mostar, Bosnia and Herzegovina
June 23rd-25th, 2021

Agenda