Наставно научно веће

Наставно-научно веће Факултета је највиши стручни орган Факултета.

Наставно-научно веће чине сви шефови катедри.
Декан и продекани су чланови Наставно-научног већа по функцији. Председник Наставно-научног већа је декан.
Када Наставно-научно веће (изборно веће) одлучује о избору у наставничко и сарадничко звање, у раду овог највишег стручног органа учествују сви наставници у радном односу са пуним радним временом на Факултету.
Мандат чланова Наставно-научног већа Факултета траје три године.
Седници Наставно-научног већа могу присустовати без права одлучивања и друга лица која нису чланови већа.

Приликом расправљања односно одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивању броја ЕСПБ бодова, у раду Наставно-научног већа учествује до 20% студената у односу на број чланова Наставно-научног већа из реда наставника, које бира Студентски парламент Факултета.

Дужности

Наставно-научно веће Факултета:
1. утврђује предлог Статута Факултета;
2. утврђује предлог кандидата за декана Савету Факултета;
3. доноси предлоге свих студијских програма;
4. доноси програме других облика стручног образовања и усавршавања;
5. доноси одлуке у поступцима избора у наставничка звања;
6. даје сагласност у поступцима избора у звања сарадника;
7. утврђује предлог у поступцима избора у научна звања;
8. доноси програм научних истраживања односно уметничких пројеката;
9. предлаже начин уређивања правила студија;
10. доноси предлог одлуке о оснивању или укидању катедре;
11. бира представнике у Савет, Савет Универзитета и Сенат Универзитета;
12. на предлог Већа катедре расправља и одлучује о критеријумима којима се утврђује ужа научна област и припадност предмета студијском програму и катедри;
13. на предлог Већа катедре расправља и одлучује о подобности теме и кандидата и о ментору докторске дисертације;
14. на предлог Већа катедре расправља и одлучује о саставу комисије о подобности теме и кандидата и о ментору магистарске тезе;
15. на предлог Већа катедре одобрава тему магистарске тезе док се примењује Закон о универзитету;
16. на предлог Већа катедре расправља и одлучује о саставу комисије за писање извештаја по расписаном конкурсу за избор у звање наставника и сарадника;
17. доноси одлуку о расписивању конкурса за упис студената;
18. утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената;
19. најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научних истраживања које доноси Факултет;
20. разматра и припрема предлоге одлука из надлежности Савета Факултета који се односе на реализацију наставног процеса и организацију наставе или научно-истраживачког рада;
21. одлучује о спровођењу корективних мера у поступку самовредновања и оцењивања квалитета;
22. доноси одлуку о именовању рецензената за издавање факултетских публикација, разматра и усваја рецензије;
23. разматра предлоге Студентског парламента и о њима се изјашњава;
24. доноси Пословник о раду Наставно-научног већа;
25. обавља друге послове утврђене Законом, Статутом Универзитета и овим Статутом.

ЧЛАНОВИ НАСТАВНО НАУЧНОГ ВЕЋА

Редовни професор

декан

Редовни професор

Шеф катедре за рударство

Редовни професор

Шеф катедре за производно машинство

Редовни професор

Шеф катедре за грађевински менаџмент

Редовни професор

Шеф катедре за електронику и телекомуникације

Ванредни професор

Продекан за Aрхитектуру и Грађевинско инжењерство

Ванредни професор

Шеф катедре за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику

Редовни професор

Продекан за Рударско инжењерство, Технолошко инжењерство и Заштиту животне средине и заштиту на раду

Редовни професор

Шеф катедре за термотехнику и термоенергетику

Ванредни професор

Шеф катедре за грађевинско конструктерство

Редовни професор

Шеф катедре за технологију

Редовни професор

продекан за електротехничко и рачунарско инжењерство

Ванредни професор

Шеф катедре за електроенергетику

Редовни професор

продекан за машинско и индустријско инжењерство

Ванредни професор

Шеф катедре за математику и физику

Ванредни професор

Шеф катедре за пројектовање и урбанизам

Наставник страног језика

Шеф катедре за опште образовне предмете