Статут

Правилници

 1. Правилник о условима за избор наставника (коначна верзија)
 2. Правилник о уџбеницима
 3. Правилник о докторским студијама – пречишћен текст – 2013
 4. Правилник о докторским студијама – пречишћен текст – 2017
 5. Правилник о пријави и изради докторске дисертације
 6. Правилник о раду ФТНа
 7. Правилник о самовредновању
 8. Правилник о систематизацији
 9. Правилник о студентској евалуацији
 10. Правилник о завршном раду
 11. Правилник о завршном раду на мастер академским студијама на ФТН КМ
 12. Правилник политика квалитета
 13. Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета
 14. Стратегија обезбеђења квалитета
 15. Правилник о студентском вредновању студија и педагошког рада наставника
 16. Правилник о јавним набавкама
 17. Правилник о трошковима реперзентације
 18. Правилник о стицању и расподели дохотка
 19. Правилник о биџетском рачуноводству
 20. Правилник о раду библиотеке
 21. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 22. Правилник о коришћењу службених мобилних телефона
 23. Правилник о спровођењу избора за студентски парламент
 24. Правилник о организацији наставена, полагању испита и оцењивању на испиту.
 25. Правилник о научно-истраживачком раду
 26. Правилник о радној дисциплини запослених
 27. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 28. Кодекс о академском интегритету Факултета техничких наука у Косовској Митровици
 29. Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа – демонстратора
 30. Правилник о поклонима запослених
 31. Правилник о спречавању сукоба интереса
 • Лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем је Владан Бојанић,

секретар Факултета, дипл. правник, email vladan.bojanic@pr.ac.rs

 

Пословници

 1. Пословник о раду Савета
 2. Пословник о раду ННВа
 3. Пословник о раду ННВ-а ФТН КМ
 4. Пословник о раду већа катедре ФТН КМ

Одлуке