Статут

Правилници

 1. Правилник о условима за избор наставника -2018
 2. Правилник о условима за избор наставника
 3. Правилник о уџбеницима
 4. Правилник о докторским студијама – 2018
 5. Правилник о докторским студијама – пречишћен текст – 2013
 6. Правилник о докторским студијама – пречишћен текст – 2017
 7. Правилник о пријави и изради докторске дисертације
 8. Правилник о раду ФТНа
 9. Правилник о самовредновању
 10. Правилник о систематизацији
 11. Правилник о студентској евалуацији
 12. Правилник о завршном раду
 13. Правилник о завршном раду на мастер академским студијама на ФТН КМ
 14. Правилник политика квалитета
 15. Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета
 16. Стратегија обезбеђења квалитета
 17. Правилник о студентском вредновању студија и педагошког рада наставника
 18. Правилник о јавним набавкама
 19. Правилник о трошковима реперзентације
 20. Правилник о стицању и расподели дохотка
 21. Правилник о биџетском рачуноводству
 22. Правилник о раду библиотеке
 23. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 24. Правилник о коришћењу службених мобилних телефона
 25. Правилник о спровођењу избора за студентски парламент
 26. Правилник о организацији наставе на, полагању испита и оцењивању на испиту.
 27. Правилник о научно-истраживачком раду
 28. Правилник о радној дисциплини запослених
 29. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 30. Кодекс о академском интегритету Факултета техничких наука у Косовској Митровици
 31. Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа – демонстратора
 32. Правилник о поклонима запослених
 33. Правилник о спречавању сукоба интереса
 34. Пословник о раду Већа катедри Факултета техничких  наука у Косовској Митровци
 35. Пословник о раду ННВ Факултета техничких наука у Косовској Митровици
 • Лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем је секретар Факултета Снежана Анђелковић, дипл. правник
 • email snezana.andjelkovic@pr.ac.rs

 

Пословници

 1. Пословник о раду Савета
 2. Пословник о раду ННВа
 3. Пословник о раду ННВ-а ФТН КМ
 4. Пословник о раду већа катедре ФТН КМ

Одлуке