Желите да поставите питање? Питајте нас!

Пошаљи порукуclear

О Савету

Састав Савета Факултета техничких наука у Косовској Митровици чини 17 чланова; десет чланова које бира наставно научно веће факултета, од тога девет чланова из реда наставника факултета и један члан из реда сарадника, три члана које именује оснивач, један члан из реда стручних служби факултета и три члана из реда студената факултета.

Обавезе Савета

  • Разматрање питања из сопственог делокруга
  • Доношење одлука и закључака
  • Изношење мишљења и препорука
  • Расправа о предлогу општег или неког другог акта
  • Вођење записника са седница
  • Обавештавање запослених и студената о одлукама

ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ РЕДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

др Славица Цветковић

Редовни професор

др Александар Жорић

Редовни професор

др Миљан Јакшић

Ванредни професор

др Гордана Милентијевић

Редовни професор

др Милутин Милосављевић

Ванредни професор

др Дарко Вучковић

Ванредни професор

др Љубо Марковић

Ванредни професор

др Зоран Голубовић

Доцент

др Рада Радуловић

Доцент

Јелена Вукићевић

Наставник страног језика

ЧЛАН САВЕТА ИЗ РЕДА СТРУЧНИХ СЛУЖБИ

Снежана Анђелковић

Шеф службе за опште и правне послове

ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ РЕДА СТУДЕНАТА

Бранислав Радовић

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Предраг Нишавић

Рударско инжењерство

Јован Стојановић

Грађевинско инжењерство