СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА

Секретар Факултета организује процес рада у Стручним службама Факултета и обавља послове: службене коресподенције, давања правних тумачења о примени законских прописа, израде општих аката, заступања Факултета код судова, извршавања одлуке декана Факултета као и вршења контроле запослених на Факултету.

Контакт телефон: 028-425-320, локал: 110

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХННИЧКИ СЕКРЕТАР

Административно-технички секретар Факултета врши пријем телефонских позива и усмерава их ка декану; заказује пословне састанке декану, продеканима и секретару Факултета; обавља дактилографске и мање административне послове за потребе декана, продекана и секретара Факултета.

Контакт телефон: 028-425-320

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Служба за опште и правне послове обавља опште и правне послове у оквиру делокруга рада Факултета.

Контакт телефон: 028-425-320, локал: 115

Службу за опште и правне послове чине:

Правно-кадровски аналитичар

Службеник за јавне набавке

Самостални правни сарадник

СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Служба за рачуноводствене послове обавља финансијске, рачуноводствене и комерцијалне послове у оквиру делокруга рада Факултета.

Контакт телефон: 028-425-320, локал: 114

Службу за опште и правне послове чине:

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова -шеф службе за рачуноводствене послове

Финансијско-рачуноводствени аналитичар

Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник

СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

Служба за студентска питања обавља послове уписа и исписа студената за све нивое студија, послове организовања испита, израде дипломских радова и докторских дисертација као и обраду података и административне послове по студентским захтевима.

Контакт телефон: 028-425-320, локал: 105

Службу за студентска питања чине:

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања - шеф службе за студентска питања

Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ НАСТАВЕ

Канцеларија за координацију наставе обавља послове око организовања наставе; задужује, издаје и води евиденцију опреме за извођење и одржавање наставе; пружа помоћ и обавља консултације са наставним особљем у организацији наставе.

Контакт телефон: 028-425-320, локал: 113

Канцеларију за координацију наставе чине:

Самостални стручнотехнички сарадник за координацију наставе

Самостални стручнотехнички сарадник за координацију наставе

Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама- лаборант за материјале, механику и саобраћај

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ/ЛАБОРАНТИ

Софтвер инжењер

Софтвер инжењер

Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама - лаборант за електротехнику

Самостални стручнотехнички сарадник за грађевину, архитектуру и просторно планирање

Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду

Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама - лаборант за општу, неорганску и аналитичку хемију

Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама - лаборант за електротехнику

Самостални стручнотехнички сарадник за грађевину, архитектуру и просторно планирање

Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама-лаборант за физику и физичка мерења у техници и електротехници

Стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама –лаборант хемије и прехрамбеног инжењерства