СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА

Секретар Факултета организује процес рада у Стручним службама Факултета и обавља послове: службене коресподенције, давања правних тумачења о примени законских прописа, израде општих аката, заступања Факултета код судова, извршавања одлуке декана Факултета као и вршења контроле запослених на Факултету.

Контакт телефон: 028-425-320, локал: 110

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХННИЧКИ СЕКРЕТАР

Административно-технички секретар Факултета врши пријем телефонских позива и усмерава их ка декану; заказује пословне састанке декану, продеканима и секретару Факултета; обавља дактилографске и мање административне послове за потребе декана, продекана и секретара Факултета.

Контакт телефон: 028-425-320

Административно-технички секретар

СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

Служба за студентска питања обавља послове уписа и исписа студената за све нивое студија, послове организовања испита, израде дипломских радова и докторских дисертација као и обраду података и административне послове по студентским захтевима.

Контакт телефон: 028-425-320, локал: 105

Службу за студентска питања чине:

Шеф студентске службе

Референт за Рударско инжењерство, Технолошко инжењерство, Инжењерство заштите животне средине

Референт за Електротехничко инжењерство и рачунарско инжењерство, Машинско инжењерство

Референт за Архитектуру, Грађевинско инжењерство

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Служба за опште и правне послове обавља опште и правне послове у оквиру делокруга рада Факултета.

Контакт телефон: 028-425-320, локал: 115

Службу за опште и правне послове чине:

Референт за рад и радне односе

Референт за опште и правне послове

Административни референт

СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Служба за рачуноводствене послове обавља финансијске, рачуноводствене и комерцијалне послове у оквиру делокруга рада Факултета.

Контакт телефон: 028-425-320, локал: 114

Службу за опште и правне послове чине:

Шеф службе за рачуноводствене послове

Референт ликвидатуре и набавке

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ НАСТАВЕ

Канцеларија за координацију наставе обавља послове око организовања наставе; задужује, издаје и води евиденцију опреме за извођење и одржавање наставе; пружа помоћ и обавља консултације са наставним особљем у организацији наставе.

Контакт телефон: 028-425-320, локал: 113

Канцеларију за координацију наставе чине:

Стручни сарадник - Kоординатор наставе

Kоординатор наставе

Стручни сарадник