О Студентском парламенту

Студентски парламент факултета има укупно 24 члана и то са сваког одсека факултета по четири представника, с тим да свака година студија има најмање једног представника. Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти факултета, уписани на студије у школској години у којој се бирају чланови за Студентски парламент. Председник Студентског парламента факултета руководи радом Студентског парламента, заказује седнице и предлаже дневни ред. Студентски парламент доноси Пословник о раду којим се ближе уређује рад Студентског парламента факултета.

Начин избора

Начин избора чланова за Студентски парламент утврђује се Правилником и Пословником о раду Студентског парламента. Мандат чланова Студентског парламента траје једну школску годину.

Избор чланова Студентског парламента одржава се сваке године. Процес бирања се врши тајним непосредним гласањем у априлу месецу, а најкасније до 8-ог у месецу. Студентски парламент факултета доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

Twitter


Делатности

  • Бирање и разрешава представника студената у органима факултета и Универзитета
  • Бирање и разрешавање председника и заменика председника Студентског парламента
  • Доношење Пословника о раду Студентског парламента
  • Разматрање питања у вези са оценом квалитета наставе
  • Усвајање годишњег извештаја о раду студента продекана
  • Усвајање финансијског плана

Председник Студентског парламента

JОВАН СТОЈАНОВИЋ

председник Студентског парламента


Чланови Студентског парламента

Миљан Мојсић

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Јован Стојановић

Грађевинско инжењерство

Предраг Нишавић

Рударско инжењерство

Бранислав Радовић

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Милан Савић

Архитектура

Стефан Бојовић

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Саво Бачевић

Грађевинско инжењерство

Урош Поповић

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Светлана Јовановић

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Јована Динчић

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Филип Ројевић

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Дејан Ђорђевић

Рударско инжењерство

Бранко Златић

Архитектура

Вељко Пајовић

Архитектура

Татјана Бајин

Архитектура

Марија Митић

Архитектура

Дарија Влајовић

Архитектура

Богдан Јовановић

Архитектура

Никола Жорић

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Дејан Рајчић

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Александар Милошевић

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Јелена Тодоровић

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Александар Поповић

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Никола Божинић

Грађевинско инжењерство

Никола Реџић

Грађевинско инжењерство

Мирослав Тодоровић

Машинско инжењерство

Никола Јовановић

Машинско инжењерство

Марина Денић

Машинско инжењерство

Јована Вукадиновић

Технолошко инжењерство

Никола Лазић

Технолошко инжењерство

Никола Радовић

Индустријско инжењерство

Бојана Дакић

Архитектура