О Студентском парламенту

Студентски парламент факултета има укупно 24 члана и то са сваког одсека факултета по четири представника, с тим да свака година студија има најмање једног представника. Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти факултета, уписани на студије у школској години у којој се бирају чланови за Студентски парламент. Председник Студентског парламента факултета руководи радом Студентског парламента, заказује седнице и предлаже дневни ред. Студентски парламент доноси Пословник о раду којим се ближе уређује рад Студентског парламента факултета.

Начин избора

Начин избора чланова за Студентски парламент утврђује се Правилником и Пословником о раду Студентског парламента. Мандат чланова Студентског парламента траје једну школску годину.

Избор чланова Студентског парламента одржава се сваке године. Процес бирања се врши тајним непосредним гласањем у априлу месецу, а најкасније до 8-ог у месецу. Студентски парламент факултета доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

Twitter


Делатности

  • Бирање и разрешава представника студената у органима факултета и Универзитета
  • Бирање и разрешавање председника и заменика председника Студентског парламента
  • Доношење Пословника о раду Студентског парламента
  • Разматрање питања у вези са оценом квалитета наставе
  • Усвајање годишњег извештаја о раду студента продекана
  • Усвајање финансијског плана

Председник Студентског парламента

НИКОЛА ДЕДИЋ

председник Студентског парламента