Извештај Комисије за избор др Ирме Дервишевић

Извештај Комисије са предлогом за избор др Ирме Дервишевић, на радно место наставника у звање ванредног професора, за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине.(преузми)

Извештај Комисије за избор др Милана Т. Ђорђевића

Извештај Комисије са предлогом за избор др Милана Т. Ђорђевића, на радно место наставника у звање доцента, за ужу научну област Производно машинство и индустријски инжењеринг. (преузми)

Извештај Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације кандидата Обрада Аничића, дипл. инж. машинства

Извештај Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под насловом: “Анализа и моделирање параметара резања код обраде стругањем применом вештачких неуронских мрежа”, кандидата Обрада Аничића, дипл. инж. машинства. Извештај Комисијe Докторска дисертација

Конкурс за избор најбољих студентски академских радова

КOНКУРС зa избoр нajбoљих студeнтских aкaдeмских рaдoвa (прojeкти, мaстeр и зaвршни рaдoви) кojи су рeaлизoвaни у пeриoду oд 01. oктoбрa 2017. дo 01. сeптeмбрa 2018. гoдинe, a кojи су oбрaђивaли тeмe из eнeргeтикe и тeмaтски су вeзaни зa дeлaтнoст члaницa ПУ “Eлeктрoмaшинoгрaдњa”, а који је објављен у дневном листу “Политика” 19. септембра 2018. године. (Конкурс)