Slika za fax AMinic (2)

др Александра Минић

доцент

Биографија

Др Александра Минић је рођена 26.06.1989. године у Крагујевцу. Природно-математички факултет у Крагујевцу, група Хемија, смер истраживање и развој, завршила је 9. јула 2013., стекавши звање дипломирани хемичар за истраживање и развој. Мастер академске студије хемије (Модул истраживање и развој) је завршила 2014. године са просечном оценом 9,78. Мастер рад под називом „Синтеза 1-арил-3-фенил-1-(фероценил-3-оксопропил)уреа“, одбранила је 25. септембра 2014. године са оценом 10. Докторске академске студије, смер Органска хемија, на Природно-математичком факултету у Крагујевцу завршила је са просечном оценом 10,00. Докторску дисертацију из области Oрганске хемије под називом „3-(Ариламино)-1-фероценилпропан-1-они као прекурсори у синтези нових хетероцикличних деривата фероцена“ , одбранила је 24.04.2019. године са оценом 10.

Тренутно ради као професор на катедри за заштиту животне средине и заштите на раду на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Др Александра Минић се активно бави научно-истраживачким радом у области органске хемије. Аутор и коаутор је више научних и стручних радова објављених у међународним и домаћим часописима и саопштеним на међународним и домаћим конференцијама.

  • 2014: Мастер академске студије, ПМФ, Крагујевац
  • 2015-2017: Истраживач-приправник, ПМФ, Крагујевац
  • 2017-2018: Истраживач-сарадник, ПМФ, Крагујевац
  • 2018-2019: Асистент, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2019-тренутно: Доцент, ФТН, Косовска Митровица.

Контакт

Email:
aleksandra.minic@pr.ac.rs