KALCEA – Knowledge Triangle for a Low Carbon Economy

број пројекта: 618109 – EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

KALCEA WP1 Local Workshop
Knowledge Triangle for a Low Carbon Economy
via TELECONFERENCING PLATFORM UPKM and UC
April 23th, 2021

Local workshop within KALCEA project was held via ZOOM application on April 23th, 2021. During the Local Workshop where presented the Results of conducted Survey on the current cooperation between HEIs and business sector and SWOT analysis based on the results of survey. Also, the company representatives participated in the local workshop.

Локална радионица у оквиру KALCEA пројекта одржана је преко ZOOM апликације 23.04.2021. год. Током Локалне радионице представљени су резултати спроведеног истраживања о тренутној сарадњи између високошколских установа и пословног сектора и СВОТ анализа на основу резултата анкете. Такође, представници компанија су учествовали у локалној радионици.

UPKM organized dissemination event on 27 April 2021 Open doors

On April 27, 2021 at the Faculty of Technical Sciences of the University in Pristina in Kosovska Mitrovica, the promotional event has taken place in order to promote the ongoing Erasmus+ projects implemented at the Faculty. The Dean of FTS, Prof. Dr. Nebojša Arsić, vice deans, professors and students have participated in the event. Also, all directors of the high schools from North Kosovo* region were present, together with high school graduates and other interested citizens.

27. априла 2021. године на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини у Косовској Митровици, одржан је промотивни догађај у циљу промоције текућих Еразмус + пројеката који се спроводе на Факултету. У догађају су учествовали декан ФТН-а, Проф. др Небојша Арсић, продекани, професори и студенти. Такође, били су присутни сви директори средњих школа из региона Северног Косова *, заједно са матурантима и осталим заинтересованим грађанима.

More details at https://kalcea.com/

Erasmus + Info day was organized on 11 May by Erasmus + Office in Rectory building

On 11th May 2021 in the Rectory building, Conference Hall, University of Pristina in Kosovska Mitrovica Erasmus + Information day was organized. The meeting was devoted to the promotion of new Call for Erasmus + application and all participants from UPKM faculties were encouraged to submit applications. Also, during the meeting ongoing Erasmus + projects of UPKM have been promoted. During the meeting Prof. Dr Nebojsa Arsic, dean of the Faculty of Technical Sciences and Aleksandra Petrovic Erasmus+ officer of Faculty of Technical Sciences presented Erasmus+ project KALCEA – Knowlege Tiangle for a Low Carbon Economy, project no. 618109 – EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP, where the UPKM-FTS is partner institution of the project.

11. маја 2021. године у згради Ректората, у конференцијској сали Универзитета у Приштини у Косовској Митровици организован је Ерасмус + информативни дан. Састанак је био посвећен промоцији новог позива за Ерасмус + апликацију и сви учесници са факултета УПКМ су подстакнути да поднесу пријаве. Такође, током састанка су промовисани текући Ерасмус + пројекти УПКМ-а. Током састанка, Проф. др Небојша Арсић, декан Факултета техничких наука и Александра Петровић Ерасмус + службеник Факултета техничких наука представили су Ерасмус + пројекат KALCEA – Knowlege Tiangle for a Low Carbon Economy, project no. 618109 – EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP, где је УПКМ-ФТН партнерска институција на пројекту.

More details at https://kalcea.com/

KALCEA workshop in Novi Sad has been held on 27 -28 May 2021

KALCEA радионица одржана је 27.-28. Маја 2021 у Новом Саду

More details at https://kalcea.com/

Preventive monitoring visit has been held on 8 June 2021 in the premises of the FTS

Превентивна надзорна посета одржана је 8. јуна 2021. године у просторијама ФТН-а

More details at https://kalcea.com/

Dissemination event of the UPKM within the KALCEA project has been held on 14 June 2021 in the premises of the FTS

Промоција KALCEA пројекта одржана је 14. јуна 2021. године у просторијама ФТН-а

 

 

More details at https://kalcea.com/

A call for bid for purchasing of equipment within KALCEA project.

Позив за подношење понуда за набавку опреме за КАLCEA пројекат.

Call for bid/Позив

Local workshop has been held on 24 November 2021 in the premises of the FTS and via Zoom platform.

Локална радионица одржана је 24. новембра 2021. године у просторијама ФТН-а и преко Zoom платформе.


More details at https://kalcea.com/

Prof. Dr. Srdjan Jovic vice dean of the  FTS/UPKM promoted the Erasmus + Projects and student enrollment on the TV DANKOS Plus, on 2 September 2021

Video link

Dr. Aleksandra Petrovic, Researcher, Erasmus + Officer promoted the Erasmus + projects and incoming KALCEA Local Workshop at FTS/UPKM on the TV KISS on 15 November 2021

Dr. Aleksandra Petrovic Researcher, Erasmus + Officer  FTS/UPKM promoted the Erasmus + Projects on the TV DANKOS Plus, on 29 November 2021

Video link

More details at https://kalcea.com/