Жедни сте знања

Интересује вас рударство

Савладајте вештине из следећих научних области: Механика стена и тла; Припрема минералних сировина; Кристалографија и лежишта; Технологија подземне експлоатације; Заштита у рударству.

У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има завршену средњу четворогодишњу школу и положен пријемни испит. Пријемни испит се полаже из математике у просторијама факултета.

УПИС

У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које има завршене основне академске студије на одговарајућем студијском програму у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ЕСПБ.

УПИС