Жедни сте знања

Интересују вас електротехника и рачунари

Савладајте вештине из следећих научних области: Електроенергетика; Електроника и телекомуникације; Рачунарска техника и информатика.

У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има завршену средњу четворогодишњу школу и положен пријемни испит. Пријемни испит се полаже из математике у просторијама факултета.

УПИС

У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које има завршене основне академске студије на одговарајућем студијском програму у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ЕСПБ.

УПИС

На студијски програм докторских студија могу се уписати:

  • лица која имају завршене мастер академске студије, са остварених најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама;
  • лица која имају завршене мастер академске студије, са остварених најмање 300 ЕСПБ бодова и општу просечну оцену мању од 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама, ако имају објављене научне радове у обиму и на начин уређен општим актом Факултета и Правилником о докторским студијама;
  • лице које има академски степен магистра наука и које није пријавило докторску дисертацију, у складу с одредбом члана 128 Закона о високом образовању Републике Србије; и
  • лица која су стекла, или стекну VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању Републике Србије, уколико су завршили основне студије са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени студијски програм.
УПИС