Садржај

  1. Опште о лабораторији
  2. Опрема
  3. Понуда услуга
  4. Научно истраживачки радови
  5. Особље лабораторије

Опште о лабораторији

Лабораторија за материјале се налази у склопу Технолошког инжeњерства, намењена је извођењу експерименталних вежби на предметима из уже научне области материјала. Поред ове намене лабораторија је отворена за сарадњу са кандидатима који су жељни истицања у науци о материјалама. Као потврда успешног рада су многи радови који су излагани на студентским скуповима и конференцијама.  Успешни рад у лабораторији резултира и већи број дипломских и мастер радова који су проистекли из рада у њој као и  један успешно одрађен докторат и два која су у току.
Поред сарадње која се остварује са студентима и особљем факултета, можемо се похвалити и изузетном сарадњом са Техничким факултетима из области материјала, са многим институцијама у свету, Европи и на Балкану.

Опрема

Лабораторија за материјале располаже следећом опремом:
–    аналитичка вага, TEHTNICA Železnik,
–    пећ за типљење до 1250 0С, instrumentaria iskraterm,
–    пећ за типљење до 1150 0С, instrumentaria iskraterm,
–    гасна апаратура за високо-температурно топљење,
–    уређај за фино и грубо брушење, KNUTH-ROTOR,
–    уређај за полирање, DP-U3,
–    оптички микроскоп, OLYMPUS GX41,
–    оптички микроскоп, OPTIC ivymen system,
–    дигитални уређај за одређивање микротврдоће по Vickers – у, Digital microhardness tester,
–    мануални уређај за одређивање тврдоће по Rockwell – у, Vexus SHR – 150 M
–    мануални уређај за одређивање тврдоће по Brinell – у, NEXUS 3000,
–    мобилни уређај за одређивање тврдоће, impact hardness gauge, NDT HL-400DL и
–    квалитативнa DTA.

Понуда услуга

Поред изузетне сарадње и едукације кадрова лабораторија за материјале нуди и следеће услуге:
–    консултантске услуге,
–    лабораторијске услуге,
–    комплетну металографску припрему узорака,
–    одређивање микротврдоће по Vickers – у,
–    одређивање тврдоће по Rockwell – у,
–    одређивање тврдоће по Brinell – у,
–    микроскопије,
–    термијске анализе,
–    тумачење експерименталних резултата и
–    обрада експерименталних података.

Haучно-истраживачки радови

Увид у научно-истраживачке радове настале у овој лабораторији можете погледати у личном картону запосленог кликом на линк запосеног у делу ОСОБЉЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ.

Особље лабораторије

проф. др Душко Минић
проф. др Дејан Чикара
доцент Александар Тодић
Милена Премовић
Радисав Каличанин