SMARTEL – Improving the process of education through the development of e-learning multimedia platform and smart classrooms

број пројекта: 618534-EPP-1-2020-1-XK-EPPPK2-CBHE-JP

CONSORTIUM

КОНЗОРЦИЈУМ

WB partners

 • University of Pristina in Kosovska Mitrovica (UPKM, Kosovo*) – P1
 • International Business College Mitrovica (IBC-M, Kosovo*) – P2
 • University of Montenegro (UoM, Montenegro) – P3
 • University Adriatic Bar (AUB, Montenegro) – P4
 • University of East Sarajevo (UES, Bosnia and Herzegovina) – P5
 • University of Mostar (UMO, Bosnia and Herzegovina) – P6

EU partners

 • Universidad Politécnica de Madrid (UPM, Spain) – P7
 • University of Malta (UMA, Malta) – P8
 • University of Ljubljana (ULJ, Slovenia) – P9
 • CESIE (CESIE, Italy) – P10

AIMS AND OBJECTIVES

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

 

The Programme countries’ HEIs will help Partner countries’ HEIs from Region 1 to modernise teaching process through the set-up of modern distance learning platforms and smart classrooms (SMART E-Learning), and development of new pedagogical approaches for usage of Smart EL in teaching of all students, and with special emphasis in teaching of students: with disabilities, from remote and isolated geographic regions, students in regional branches, and students with poor socioeconomic status.

Specific objective of the project are:

 • Increase the percentage of the lectures (or contact hours between a pedagogue and a student, or credits, or learning goals achieved) performed with the use of ICT;
 • Increase the presence of students in lecturing (remotely or in classroom) with the use of ICT;
 • Increase of inclusion of students with special needs into studying programmes of target HEIs;

Setting-up of modern distance learning platforms and smart classrooms will create opportunities for students who are unable to finance travel and accommodation costs, from isolated geographic regions and with disability to attend the lectures from their homes or from branch classrooms remotely. They will be able to participate lecturing, carry out virtual laboratory exercises, listen to the synthesized sound of teaching material, read the subtitles of video lecturing, etc.

 

Високошколске установе земаља Програма помоћи ће високошколским установама из партнерских земаља из Региона 1 да модернизују наставни процес кроз постављање модерних платформи за учење на даљину и паметних учионица (SMART E-Learning) и развој нових педагошких приступа за употребу SMART E-Learning у настави за све студенте, а са посебним нагласком на студенте: са сметњама у развоју, из удаљених и изолованих географских региона, студенте у регионалним огранцима и студенти са лошим социо-економским статусом.

Специфични циљеви пројекта су:

 • Повећање процената предавања (или сати контакта између педагога и студента, или бодова или постигнутих циљева учења) изведених уз употребу ICT;
 • Повећање присуства студената на предавањима (на даљину или у учионици) уз употребу ICT;
 • Повећана укљученост студената са посебним потребама у програме студија циљних високошколских установа;

Постављање модерних платформи за учење на даљину и паметних учионица створиће могућности студентима који нису у могућности да финансирају путне трошкове и трошкове смештаја, из изолованих географских регија и са инвалидитетом, да предавања похађају из својих домова или из подружница у учионицама. Моћи ће да учествују у предавањима, изводе виртуелне лабораторијске вежбе, слушају синтетизовани звук наставног материјала, читају титлове видео предавања итд.

More details at https://smartel.pr.ac.rs/

ЕVENTS

ДОГАЂАЈИ

KICK OFF meeting

KICK OFF састанак

 

The kick-off meeting was held online on the 08th and 09th February 2021.

Кick-off састанак је одржан online 8-ог и 9-ог фебруара 2021.год.

More details at https://smartel.pr.ac.rs/kick_off_meeting/

Workshop 1 – digital learning technologies

Радионица 1 – технологије дигиталног учења

 

Workshop on digital learning technologies was held online via ZOOM on the 27th and 28th April 2021.

Радионица за технологије дигиталног учења је одржана online преко апликације ZOOM 27-ог и 28-ог априла 2021.год.

More details at https://smartel.pr.ac.rs/workshop-on-e-learning-platforms/