II конкурсни рок за 2015/16.

ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, расписује ДРУГИ КОНКУРС за упис студената на основним академским студијама школске 2015/16. године. Основне академске студије трају четри године и њиховим завршетком стиче се 240 ЕСПБ бодова.

Pricing table with an Table ID of "pmf_tb_upis_tipa" is not defined.

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје од 01. 09. до 11. 09. 2015. године

Упис кандидата вршиће се на следећим студијским програмима

Pricing table with an Table ID of "pmf_tb_upis_osnovne" is not defined.

Услови конкурса

Пријаву за упис могу да поднесу кандидати који су завршили одговарајућу средњу школу у четворогодишњем трајању

Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата вршиће се 01. и 02.09. 2015. год.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:

 • Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (оригинал или фотокопија)
 • Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал на увид)
 • Пријавни лист
 • Доказ о уплати у износу од 5.000,00 динара за накнаду за полагање пријемног испита на жиро рачун Природно-математичког факултета број: 840-1972666-03 позив на број 97 961019

Kандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош

Пријемни испит

Пријављени кандидати полажу пријемни испит на студијским програмима:

 • тест знања из биологије
 • тест знања из географија
 • тест знања из информатике
 • тест знања из математике
 • тест знања физике
 • тест знања из хемије

Полагање пријемног испита 04.09.2015. год.  са почетком у 10 часова

Тестови за припрему полагања
 • тест знања из математике
 • тест знања физике
 • тест знања из хемије
Начин рангирања
 • На испиту кандидат може освојити највише 100 бодова.
 • По основу општег успеха у средњој школи кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.
 • Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
 • Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0-60 бодова.
Ранг листа

Објављивање коначне ранг листе  07.09.2015.

Рангирање

На основу средњошколског успеха и резултата пријемног испита сачиниће се по одсецима Факултета јединствена ранг-листа свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, без обзира на начин финансирања.

Упис студената

Упис кандидата вршиће се од 07. до 11.09. 2015. год.

Кандидати који су положили пријемни испит, приликом уписа у прву годину основних студија дужни су да доставе следећа оригинална документа и то:

 • Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе
 • Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Два обрасца ШВ-20
 • Индекс
 • Две фотографије формата 4×6 цм
 • Доказ о уплати школарине (за студенте који се самофинансирају).
Школарина
самофинансирајући
страни држављани