I конкурсни рок за 2020/21.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, расписује ПРВИ КОНКУРС за упис студената на основним академским студијама школске 2020/21. године. Основне академске студије трају четири године и њиховим завршетком остварује се 240 ЕСПБ бодова и стиче стручни академски назив дипломирани инжењер.

Укупно

330
330
 • буџет 240
 • самофинансирање 90

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 26-ог јуна 2020. године

Упис кандидата вршиће се на следећим студијским програмима

Архитектура

40укупно
40укупно
 • 35
 • 5

Грађевинско инжењерство

30укупно
30укупно
 • 25
 • 5

Електротехника и рачунарство

80укупно
80укупно
 • 60
 • 20

Заштита животне средине

42укупно
42укупно
 • 35
 • 7

Индустријско инжењерство

32укупно
32укупно
 • 22
 • 10

Машинско инжењерство

60укупно
60укупно
 • 30
 • 30

Рударско инжењерство

16укупно
16укупно
 • 8
 • 8

Технолошко инжењерство

30укупно
30укупно
 • 25
 • 5
Услови конкурса

Пријаву за упис могу да поднесу кандидати који су завршили одговарајућу средњу школу у четворогодишњем трајању као и:

6укупно
6укупно
 • 2 - особе са инвалидитетом
 • 2 - припадници ромске националности
 • 2 - држављани Републике Србије који су у школској 2018/2019 год. завршили средњу школу у иностранству
Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата вршиће се од 24.06. до 26.06.2020. год.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:

 • Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (фотокопија, оригинал на увид)
 • Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал на увид)
 • Пријавни лист
 • Доказ о уплати у износу од 3.000,00 динара за накнаду за полагање пријемног испита на жиро рачун факултета број: 840-1493666-45

Kандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош

Пријемни испит

Пријављени кандидати на свим студијским програмима полажу пријемни испит из Математике, а за студијски програм Архитектура и пријемни испит из Слободног цртања.

Полагање пријемног испита из математике биће одржано 01.07.2020. год.  са почетком у 10 часова, а полагање пријемног испита из Слободног цртања биће одржано 01.07.2020. год.  са почетком у 13 часова

Тестови за припрему полагања
Начин рангирања
 • Кандидат може освојити највише 100 бодова.
 • По основу општег успеха у средњој школи кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.
 • Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
 • Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0-60 бодова.
Ранг листа

Објављивање коначне ранг листе _____2020. године

Рангирање

На основу средњошколског успеха и резултата пријемног испита сачиниће се, по студијским програмима Факултета, јединствена ранг-листа свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, без обзира на начин финансирања.

Школарина
самофинансирајући
страни држављани