II конкурсни рок за 2017/18.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, расписује ДРУГИ КОНКУРС за упис студената на основним академским студијама школске 2017/18. године. Основне академске студије трају четири године и њиховим завршетком остварује се 240 ЕСПБ бодова и стиче стручни академски назив дипломирани инжењер.

Укупно

320
320
 • буџет 230
 • самофинансирање 90

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје од 01. септембра 2017. године

Упис кандидата вршиће се на следећим студијским програмима

Архитектура

укупно
укупно

Грађевинско инжењерство

укупно
укупно

Електротехника и рачунарство

укупно
укупно

Заштита животне средине

укупно
укупно

Индустријско инжењерство

укупно
укупно

Машинско инжењерство

укупно
укупно

Рударско инжењерство

укупно
укупно

Технолошко инжењерство

укупно
укупно
Услови конкурса

Пријаву за упис могу да поднесу кандидати који су завршили одговарајућу средњу школу у четворогодишњем трајању као и:

укупно
укупно
 • - особе са инвалидитетом
 • - припадници ромске националности
 • - држављани Републике Србије који су у школској 2016/2017 год. завршили средњу школу у иностранству
Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата вршиће се од 01.09. до 05.09.2017. год.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:

 • Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (оригинал или фотокопија)
 • Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал на увид)
 • Пријавни лист
 • Доказ о уплати у износу од 3.000,00 динара за накнаду за полагање пријемног испита на жиро рачун факултета број: 840-1493666-45

Kандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош

Пријемни испит

Пријављени кандидати на свим студијским програмима полажу пријемни испит из Математике, а за студијски програм Архитектура и пријемни испит из Слободног цртања.

Полагање пријемног испита из математике биће одржано 06.09.2017. год.  са почетком у 10 часова, а полагање пријемног испита из Слободног цртања биће одржано 06.09.2017. год.  са почетком у 13 часова

Тестови за припрему полагања
Начин рангирања
 • Кандидат може освојити највише 100 бодова.
 • По основу општег успеха у средњој школи кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.
 • Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
 • Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0-60 бодова.
Ранг листа

Објављивање коначне ранг листе _____2017. године

Рангирање

На основу средњошколског успеха и резултата пријемног испита сачиниће се, по студијским програмима Факултета, јединствена ранг-листа свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, без обзира на начин финансирања.

Упис студената

Упис кандидата вршиће се од _____ до _____2017. год.

Кандидати који су положили пријемни испит, приликом уписа у прву годину основних студија дужни су да доставе следећа оригинална документа и то:

 • Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе
 • Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Два обрасца ШВ-20
 • Индекс
 • Две фотографије формата 4×6 цм
 • Доказ о уплати школарине (за студенте који се самофинансирају).
Школарина
самофинансирајући
страни држављани

НАПОМЕНА:

Уписне квоте су дате у складу са предлогом који је упућен Влади Републике Србије. Влада Републике Србије још није одобрила квоте за упис студената на терет буџета. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се броју самофинансирајућих студената. Факултет техничких наука у Косовској Митровици задржава право да измени и допуни текст Конкурса. Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет страници Факултета техничких наука.