Научно-истраживачки пројекти које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, на којима учествују истраживачи запослени на Факултету техничких наука у Косовској Митровици:

 

Списак пројеката

 

 1. Развој модела мале хидроелектране за изоловано напајање рибњака, и микромреже са различитим обновљивим изворима енергије,
 2. Савремени вишекомпонентни метални системи и наноструктурни материјали са различитим функционалним својствима,
 3. Динамика хибридних система сложених структура.Механика материјала
 4. Преклиничка испитивања биоактивних супстанци
 5. Истраживање и развој енергетски и еколошки високоефективних система полигенерације заснованих на обновљивим изворима енергије
 6. Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електромоторних погона
 7. Истраживање примене савремених неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала
 8. Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању
 9. Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна
 10. Развој софтвера за решавање спрегнутих мултифизичких проблема
 11. Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала
 12. Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник
 13. Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије
 14. Индустрија производње олова и цинка, последице по становништво и уређење и заштита екосистема
 15. Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера
 16. Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије “Појмовник српске културе”
 17. Вискокоеластичност фракционог типа и оптимизација облика у теорији штапова
 18. Методе функционалне и хармонијске анализе и ПДЈ са сингуларитетима
 19. Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину-праћење утицаја, адаптација и ублажавање
 20. Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама
 21. Оптимизација перформанси енергетски ефикасних рачунарских и комуникационих система
 22. Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фреквенција