Наставно научно веће

Наставно-научно веће Факултета је највиши стручни орган Факултета.

Наставно-научно веће чине сви шефови катедри.
Декан и продекани су чланови Наставно-научног већа по функцији. Председник Наставно-научног већа је декан.
Када Наставно-научно веће (изборно веће) одлучује о избору у наставничко и сарадничко звање, у раду овог највишег стручног органа учествују сви наставници у радном односу са пуним радним временом на Факултету.
Мандат чланова Наставно-научног већа Факултета траје три године.
Седници Наставно-научног већа могу присустовати без права одлучивања и друга лица која нису чланови већа.

Приликом расправљања односно одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивању броја ЕСПБ бодова, у раду Наставно-научног већа учествује до 20% студената у односу на број чланова Наставно-научног већа из реда наставника, које бира Студентски парламент Факултета.

Дужности

Наставно-научно веће Факултета:
1. утврђује предлог Статута Факултета;
2. утврђује предлог кандидата за декана Савету Факултета;
3. доноси предлоге свих студијских програма;
4. доноси програме других облика стручног образовања и усавршавања;
5. доноси одлуке у поступцима избора у наставничка звања;
6. даје сагласност у поступцима избора у звања сарадника;
7. утврђује предлог у поступцима избора у научна звања;
8. доноси програм научних истраживања односно уметничких пројеката;
9. предлаже начин уређивања правила студија;
10. доноси предлог одлуке о оснивању или укидању катедре;
11. бира представнике у Савет, Савет Универзитета и Сенат Универзитета;
12. на предлог Већа катедре расправља и одлучује о критеријумима којима се утврђује ужа научна област и припадност предмета студијском програму и катедри;
13. на предлог Већа катедре расправља и одлучује о подобности теме и кандидата и о ментору докторске дисертације;
14. на предлог Већа катедре расправља и одлучује о саставу комисије о подобности теме и кандидата и о ментору магистарске тезе;
15. на предлог Већа катедре одобрава тему магистарске тезе док се примењује Закон о универзитету;
16. на предлог Већа катедре расправља и одлучује о саставу комисије за писање извештаја по расписаном конкурсу за избор у звање наставника и сарадника;
17. доноси одлуку о расписивању конкурса за упис студената;
18. утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената;
19. најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научних истраживања које доноси Факултет;
20. разматра и припрема предлоге одлука из надлежности Савета Факултета који се односе на реализацију наставног процеса и организацију наставе или научно-истраживачког рада;
21. одлучује о спровођењу корективних мера у поступку самовредновања и оцењивања квалитета;
22. доноси одлуку о именовању рецензената за издавање факултетских публикација, разматра и усваја рецензије;
23. разматра предлоге Студентског парламента и о њима се изјашњава;
24. доноси Пословник о раду Наставно-научног већа;
25. обавља друге послове утврђене Законом, Статутом Универзитета и овим Статутом.

ЧЛАНОВИ НАСТАВНО НАУЧНОГ ВЕЋА

Редовни професор

Редовни професор

Шеф катедре за рударство

Редовни професор

Редовни професор

Шеф катедре за електронику и телекомуникације

Ванредни професор

Шеф катедре за теоријску електротехнику, мерења, рачунарство и информатику

Редовни професор

Продекан за Рударско инжењерство, Технолошко инжењерство и Заштиту животне средине и заштиту на раду

Редовни професор

Шеф катедре за термотехнику и термоенергетику

Ванредни професор

Редовни професор

Шеф катедре за технологију

Редовни професор

Ванредни професор

Шеф катедре за електроенергетику

Редовни професор

в.д. декана

Редовни професор

Шеф катедре за математику и физику

Ванредни професор

Шеф катедре за пројектовање и урбанизам

Ванредни професор

продекан за архитектуру и грађевинско инжењерство

Наставник страног језика

Шеф катедре за опште образовне предмете