Желите да поставите питање? Питајте нас!

Пошаљи поруку

О Савету

Састав Савета Факултета техничких наука у Косовској Митровици чини 17 чланова; десет чланова које бира наставно научно веће факултета, од тога девет чланова из реда наставника факултета и један члан из реда сарадника, три члана које именује оснивач, један члан из реда стручних служби факултета и три члана из реда студената факултета.

Обавезе Савета

  • Разматрање питања из сопственог делокруга
  • Доношење одлука и закључака
  • Изношење мишљења и препорука
  • Расправа о предлогу општег или неког другог акта
  • Вођење записника са седница
  • Обавештавање запослених и студената о одлукама

ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ РЕДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Шеф катедре за грађевинско конструктерство

Срђан Васић

члан Савета

Драгиша Влашковић

члан Савета

ЧЛАН САВЕТА ИЗ РЕДА СТРУЧНИХ СЛУЖБИ

ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ РЕДА СТУДЕНАТА