Желите да поставите питање? Питајте нас!

Пошаљи поруку

О Савету

Састав Савета Факултета техничких наука у Косовској Митровици чини 17 чланова; десет чланова које бира наставно научно веће факултета, од тога девет чланова из реда наставника факултета и један члан из реда сарадника, три члана које именује оснивач, један члан из реда стручних служби факултета и три члана из реда студената факултета.

Обавезе Савета

  • Разматрање питања из сопственог делокруга
  • Доношење одлука и закључака
  • Изношење мишљења и препорука
  • Расправа о предлогу општег или неког другог акта
  • Вођење записника са седница
  • Обавештавање запослених и студената о одлукама

ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ РЕДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Ванредни професор

Срђан Васић

члан Савета

Драгиша Влашковић

члан Савета

ЧЛАН САВЕТА ИЗ РЕДА СТРУЧНИХ СЛУЖБИ

ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ РЕДА СТУДЕНАТА