Andrija

Андрија Радовић

асистент

Биографија

Андрија Радовић, мастер инжењер грађевинарства, рођен је 23.10.1992. године у Косовској Митровици. Трогодишње Основне академске студије на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини – Грађевински одсек уписао је 2011. године, а завршио 2014. године са просечном оценом 9,08 и оценом 10 на завршном раду из области бетонских конструкција.

Двогодишње Мастер академске студије на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини – Грађевински одсек уписао је 2014. године, а завршио 2016. године на Модулу за конструкције са просечном оценом 9,95 и оценом 10 на дипломском – мастер раду из области бетонских конструкција.

Докторске академске студије на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, на Kатедри за материјале и конструкције уписује 2016. године и до сада је положио све испите предвиђене планом и програмом са просечном оценом 9,75. Школске 2018/19 године добитник је награде „BW Exceptional“ као најбољи студент докторских студија Грађевинског факултета Универзитета у Београду.

Тренутно ради као асистент на катедри за грађевинско конструктерство на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Члан је следећих научних и стручних организација: Тhe International Federation for Structural Concrete – fib (young members group), Друштва грађевинских конструктера Србије, Српског удружења за земљотресно инжењерство, Савеза инжењера и техничара Србије, као и Удружења инжењера Србије за заштиту и корозију материјала.

Од марта 2015. до новембра 2018. године волонтерски је ангажован у предузећу „Градња ТМТ” Земун, где је као инжењер и стручни консултант радио као сарадник на пословима пројектовања и извођења више стамбених објеката. Од јуна до новембра 2018. године ангажован на пословима истраживача-приправника на Институту за материјале и конструкције Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Од новембра 2018. године ангажован као асистент на Факултету техничких наука у Косовској Митровици.

Ангажован на научно-истраживачком пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ТР 36017, под називом ,,Истраживање могућности примене отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у Србији’’.

Аутор и коаутор више радова објављених у међународним и домаћим часописима, као и саопштења на међународним конференцијама.

  • 2011-2014: Основне академске студије, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2014-2016: Постдипломске (мастер) студије, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2016- /: Докторске студије, ФТН, Косовска Митровица.
  • 2018-тренутно: Асистент, ФТН, Косовска Митровица.

Области интересовања

Бетонске конструкције
Нумеричко моделирање
Савремени грађевински материјали
Одрживо грађевинарство

Контакт

Број телефона:

Email:
andrija.radovic@pr.ac.rs