sasa1

др Александар Мићовић

Доцент

Биографија

Доцент др Александар Мићовић, рођен је 16. 03. 1963. год. у Београду. Студије на Машинском факултету Универзитета у Београду, катедра за Моторна возила, завршио је 1989 године. Дипломирао је са радом на тему Израда софтверске апликације за прорачун фрикционих спојница моторних возила помоћу Microsoft BASIC Professional Development System 7.1.
Магистарску тезу под називом Усавршавање методологије лабораторијског испитивања електропокретача применом РС рачунара одбранио је на Катедри за моторна возила Машинског факултета Универзитета у Београду 2006. године и стекао академско звање магистра машинских наука.

Тренутно је професор на катедри за конструкције и механизацију на Факултету техничких наука у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Докторску дисертацију под називом Интеграција и оцена утицаја параметара комфора и безбедности моторних возила за посебну намену одбранио је на Катедри за моторна возила Машинског факултета Универзитета у Београду, 2015. године.
Године 2018. засновао је радни однос на Факултету техничких наука Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици.
Од 2009. године поседује међународни сертификат вибро-дијагностичара, категорија 2, по стандарду ISO 18436-2 коју је издао Mobius Institute. Године 2010. завршио је обуку за техничког експерта Акредитационог тела Србије. Именован је за судског вештака за моторна возила и процесну технику од стране Министра правде Републике Србије 2011. године. Решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине именован је за овлашћено лице за мерење буке у животној средини 2014. године. Изборно веће МФ у Београду, на седници ННВ-11/1617 га је изабрало у звање научни сарадник 2017. године.

  • 1989: Дипломске студије, Машински факултет, Београд
  • 1990 – 2015: Технички опитни центар – Самостални истраживач, Водећи истраживач, Руководилац сложеног пројекта.
  • 2004 – 2008: ГО Палилула – члан општинског већа.
  • 2015: Докторска дисертација, Машински факултет, Београд.
  • 2017: Изабран је у звање наставника на радном месту доцента за ужу научну област Механизација и транспорт на Катедри за машинске конструкције и механизацију.

Контакт

Број телефона:

Email:
aleksandar.micovic@pr.ac.rs